Welkom bij Palma Nature De Palma Nature-website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Palma Nature Enterprise (hier kortheidshalve aangeduid als “Palma Nature”). Door gebruik te maken of te registreren voor palmanature.be, stemmen gebruikers en de entiteiten of personen die zij vertegenwoordigen (“Gebruiker” of “Gebruikers”) ermee in zich wettelijk te houden en zich te houden aan de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hierin worden vermeld of waarnaar wordt verwezen en naar enige andere voorwaarde weergegeven op een van de pagina’s van de Palma Nature-website (gezamenlijk de “Voorwaarden”). Palma Nature behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, aan te passen zonder kennisgeving aan u (“Modificaties”). De gewijzigde voorwaarden en bepalingen prevaleren boven de voorwaarden voor zover een dergelijke gewijzigde voorwaarde inconsistent of weerzinwekkend is voor deze voorwaarden en alle gebruikers zijn gebonden aan dergelijke gewijzigde voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk moment bekijken op onze website. Uw voortdurende gebruik van de Palma Nature-website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van hetzelfde in. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, neem dan geen toegang tot of maak gebruik van de aangeboden Services of gebruik de Palma Nature-website. Het gebruik van de term vertegenwoordigers omvat werknemers, sponsors, directeuren, functionarissen, aandeelhouders, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, reclamebureaus, promotie- en uitvoeringsbureaus, consultants en adviseurs van Palma Nature).

Toegestaan gebruik

U stemt ermee in dat u alleen geautoriseerd bent om een kopie van secties / pagina’s van de Palma Nature-website te bezoeken, te bekijken en te bewaren voor uw eigen persoonlijk gebruik, en dat u niet zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen, hacken, knoeien met, schade de inhoud op welke manier dan ook of anderszins de informatie, gegevens, software, foto’s, video’s, lettertypen, grafische afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal op de Palma Nature-website (gezamenlijk “Inhoud”) verspreiden voor enig ander doel dan het beoordelen van producten en promotionele informatie, of om producten te kopen voor persoonlijk gebruik, tenzij anderszins specifiek geautoriseerd door Palma Nature om dit te doen. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de Palma Nature-website, stemt u ermee in om dergelijke inhoud niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, publiekelijk weer te geven, te publiceren, aan te passen, te bewerken of afgeleide werken te maken. Niet met inachtneming van het bovenstaande, als er geen specifieke beperkingen worden weergegeven, mag u kopieën maken van geselecteerde delen van de Inhoud, op voorwaarde dat de kopieën alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gemaakt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten intact houdt met betrekking tot hetzelfde. U stemt ermee in dat u geen materiaal, ontwerp, tekst of grafische afbeeldingen of inhoud op de Palma Nature-website zult uploaden, plaatsen, reproduceren of distribueren voor commerciële doeleinden en verder gaat u ermee akkoord dat u dit niet zult reproduceren of verzenden, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch of anderszins, inclusief door fotokopiëren, faxverzending, opname, hersleuteling of het gebruik van een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Palma Nature. Toestemming kan alleen naar goeddunken van Palma Nature worden verleend.

Registratie

Met het oog op uw gebruik van online informatiebronnen, producten, webmap (pen), index (en), algemene materialen en gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, zoekservices, suggesties en andere inhoud (inclusief informatie van derden, producten , materialen en inhoud) (gezamenlijk, alle diensten die aan u de Gebruiker worden aangeboden, van tijd tot tijd of online of offline de “Diensten” worden genoemd), verklaart u dat u houder bent van een creditcard / betaalpas of dergelijke faciliteiten verstrekt door banken en verbinden zich ertoe om: (i) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Palma Nature Website (zoals de “Registratiegegevens”) en (ii) onderhoudt en onmiddellijk bijwerkt de registratiegegevens om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of Palma Nature redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Palma Nature het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en te weigeren elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan). “

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

U ontvangt een wachtwoord en accountinformatie wanneer u zich bij ons registreert, en u stemt ermee in dat u met betrekking tot uw account en wachtwoord: verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. 336/5000 U stelt de Palma Nature-website onmiddellijk op de hoogte van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging; en is volledig aansprakelijk voor al het gebruik van uw account, inclusief elk ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden, inclusief de inhoud van uw transmissies via de Palma Nature-website. Ga ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden en ervoor zorgen dat u ijverig uw account verlaat aan het einde van elke sessie. Palma Nature is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit enig misbruik van uw wachtwoord door een persoon om welke reden dan ook. Zorg dat u begrijpt en erkent dat Palma Nature niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze vereisten.

Toegang tot en gebruik van wachtwoordbeveiligde en / of beveiligde delen van de Palma Nature-website zijn alleen voor geautoriseerde gebruikers. Niet-geautoriseerde personen die toegang proberen te krijgen tot deze delen van de Palma Nature-website zijn aansprakelijk voor criminele acties en / of andere acties volgens de toepasselijke wetgeving.

Ontkenning

Bij het voorbereiden van de Palma Nature-website hebben we ons best gedaan om actuele, correcte en duidelijk uitgedrukte informatie aan te bieden. Omdat onopzettelijke fouten van weglating en commissie zich kunnen voordoen en omdat relevante wet- en regelgeving vaak verandert, is de inhoud en het aanbod van services mogelijk niet actueel of nauwkeurig. Verder is de inhoud en informatie op de Palma Nature-website bedoeld als algemene leidraad voor zaken die van belang zijn. Niets op de Palma Nature-website vormt professioneel advies, noch vormt enige informatie op deze Palma Nature-website een volledige of volledige verklaring van de besproken kwesties.

ALLE INHOUD EN DE DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE NATUURLIJKE WEBSITE VAN PALMA WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS VOOR UW GEBRUIK. DE INHOUD EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. PALMA NATURE, GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD OF ENIGE SERVICE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF JUIST IS; DAT DE WEBSITE VAN PALMA NATURE OP ELKE BIJZONDERE TIJD OF LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; DAT DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE INHOUD VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN VRIJ IS. UW GEBRUIK VAN DE SITE IS ALLEEN VOOR UW RISICO.

De Gebruiker stemt ermee in dat hij / zij alle risico’s die samenhangen met het gebruik van Inhoud, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud moet evalueren en dragen. Palma Nature is niet aansprakelijk voor enige beslissing of actie van de Gebruiker of anderen op basis van vertrouwen op informatie of materialen verkregen door gebruik van de Service. We nemen kennis van het feit dat de Gebruiker in zijn of haar eigen belang handelt en op eigen risico handelt. Voorafgaand aan de uitvoering van transacties dient de Gebruiker zich bewust te zijn van alle voorwaarden en bepalingen die op de transactie van toepassing zijn.

We proberen het artikel zo goed mogelijk te beschrijven. Vanwege de digitale opname-effecten bestaat er echter een kleine mogelijkheid dat kleuren en textuur er anders uit kunnen zien. Stel vragen voordat u een aankoop doet.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle transacties op de Palma Nature-website, monetair en anderszins, zijn niet-restitueerbaar, niet-omwisselbaar en niet-omkeerbaar, behalve en in geval van aantoonbare grove nalatigheid van Palma Nature of haar vertegenwoordigers, in welk geval de Gebruiker stemt ermee in dat de gebruiker alleen recht heeft op een terugbetaling van het bedrag dat daadwerkelijk door de gebruiker is betaald en daadwerkelijk door Palma Nature is ontvangen, exclusief de koerierskosten, met betrekking tot de aankoop van het product / aankoop van virtuele kaarten / bedragen cadeaubonnen / of via het gebruik van virtuele kaart, creditcardtoeslag, pinpas, smartcard of contant geld, welk bedrag een schadevergoeding vormt. Palma Nature of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor terugbetaling van enig bedrag dat is betaald voor het online kopen van producten of het gebruik maken van andere diensten op de Palma Nature-website, behalve en in geval van aantoonbare grove nalatigheid van Palma Nature of haar vertegenwoordigers , dan zal Palma Nature of haar vertegenwoordigers, in voorkomend geval, een schadevergoeding betalen ter hoogte van het werkelijke bedrag dat door de Gebruiker is betaald en daadwerkelijk door Palma Nature is ontvangen met betrekking tot de aankoop van producten / updates van ledenaccounts / aankoop van virtuele kaarten / cadeaubonbedragen / of door het gebruik van een virtuele kaart, creditcardtoeslag, bankpas, smartcard of contant geld, welk bedrag een schadevergoeding zal vormen, hetzelfde is exclusief de koerierskosten.

PALMA NATUUR OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE PALMA NATUUR-WEBSITE TE GEBRUIKEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OF DE VERLEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONBETREKKING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE BASIS, ZELFS ALS DE PALMA-NATUUR IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PALMA NATURE IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR ELK GEBRUIKER VAN DEZE DIENSTEN VAN DEZE DIENSTEN VAN DEZE DIENSTEN WORDT BETAALD.

Instructies & Informatie

 • Gebruik het online bestelformulier om uw bestellingen te plaatsen. We doen ons best om de door u genoemde data te leveren.
  • Gebruik de “Adresgegevens” & “Betaling” die verschijnen op de pagina waar u al uw verzend- en betalingsgegevens opgeeft.

De uitvoering van de ontvangen online bestelling (en) is onder voorbehoud van acceptatie van de volgende algemene voorwaarden:

 • Palmanature.be behoudt zich het recht voor om de bestelling naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Zodra uw “bestelling” is aanvaard, vormt de aanvaarding een bindend contract tussen de gebruiker en Palmanature.be

  • Bestellingen die eenmaal zijn geplaatst, kunnen niet worden geannuleerd. Bestellingen moeten minimaal 2 dagen van tevoren voor de verwachte leverdatum worden geplaatst.
  • Restitutie voor betaling als gevolg van annulering van bestelling (en) zal niet worden gedaan.
  • De vermelde kosten zijn inclusief levering, verpakking en verzending, maar niet inclusief belastingen en heffingen daarop, indien van toepassing.
  • Palmanature.be behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten / artikelen bij online verkoop te verhogen, verlagen, wijzigen of wijzigen.
  • Als u Creditcard als betaalwijze kiest, moet uw naam als koper dezelfde zijn als vermeld op uw Creditcard die wordt gebruikt voor het betalen van de aankopen.
  • Het (de) postadres (sen) waarop de levering (en) van een product (en) wordt / moeten worden verwacht, moet correct en volledig zijn en indien mogelijk oriëntatiepunten bevatten.
  • Adres (sen) die alleen of met postbusnummer (s) bevatten, is niet acceptabel.
  • Palmanature.be biedt geen garanties noch garandeert levering / ries van het product (en).
  • Palmanature.be is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerde leveringen vanwege onjuiste naam (namen), adres (sen).
  • Bevestiging gegeven door het schrijven van een naam of handtekening of een stempel of een combinatie van een van de bovenstaande vermeldingen op het door de koeriersdienst verstrekte bewijs van ontvangst van een pakket aan de persoon die het pakket aflevert, blijft het sluitende bewijs van aanvaarding van het pakket door koerier. Antwoorden per e-mail worden naar de gebruiker verzonden als bewijs van levering.
  • Palmanature.be is niet aansprakelijk voor schade wegens niet-levering wegens niet-beschikbaarheid van de ontvanger.
  • Palmanature.be doet alle pogingen om het bestelde artikel / product op de gewenste / verwachte data te leveren. In geval van een nationale feestdag of een officiële feestdag, zal de levering plaatsvinden op de dag na de feestdagen. Elke vertraging in de levering geeft de gebruiker / ontvanger geen recht op schadevergoeding of compensatie.
  • Palmanature.be is niet aansprakelijk voor enige schade in geval van verslechtering van de kwaliteit van de bederfelijke producten / producten als gevolg van vertragingen.
  • Palmanature.be noch de is niet aansprakelijk voor enige schade (s) noch aan de gebruiker noch aan de ontvanger als gevolg van slijtage, breuk, beschadiging van het product of pakket tijdens het transport.
  • Palmanature.be behoudt zich het recht voor om de voorwaarden of een deel daarvan zoals hierboven vermeld op elk moment te wijzigen, toe te voegen, aan te passen, te wijzigen en te herzien.
  • De bovenstaande algemene voorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek India en zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Bangalore.
  • De gebruiker stemt ermee in dat Palmanature.be niet aansprakelijk kan worden gesteld voor wanbetaling, vertraging of verval wegens overmacht, waaronder oorlog, risico, staking, diefstal, storm, terroristische stakingen, wetswijziging of enige andere daad van God.

Vertrouwelijkheid

We vragen onze klanten om persoonlijke gegevens te verstrekken bij het plaatsen van een bestelling, zoals naam, adres en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens alleen om een bestelling uit te voeren of om met de klant of leverancier te communiceren over de status van een bestelling. We zullen klantinformatie niet verspreiden of verkopen aan derden, of informatie gebruiken voor een ander doel dan wat nodig is om onze diensten uit te voeren. Palmanature.be stemt ermee in om alle schriftelijke en / of mondelinge informatie van welke aard dan ook met betrekking tot de bestelling door middel van een gesprek, vergadering, discussie geheim te houden en te verkrijgen en deze alleen aan hen bekend te maken van zijn functionarissen, werknemers, agenten, aannemers of onderaannemers op een need-to-know-basis en alleen voor zover nodig voor elk van hen om dergelijke serviceverplichtingen na te komen. Palmanature.be streeft ernaar de privacy van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen.